Edison

aka Frankie

Elliott

aka Wyndsong Elliott Eltham

Elton

aka Elton Jake

Ethan

aka Ethan Bailey